Attività biologica di composti volatili di Solanum tuberosum L. su femmine di Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)